ထဲင်းသော့ꩻ လိတ်စော့ꩻလာႏ

From Wikiversity

Learning and teaching


Research


Editing


Policies on content


Learning about Wikiversity


Reference


Help


တောင်ꩻခါꩻ: အရပ်ယိုနောဝ်ꩻ လွုမ်းဖျင် တဲမ်းဖေႏ ကအောဝ်ႏထွူလဲန်းဒါႏ ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏခရာႏ၊ မာꩻတသာ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏခရာႏ၊ တွမ်ႏယင်း လွုမ်းဖျင် တဲမ်းအီတာႏ ကစွဲးကမ်းဖေႏဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏခရာႏ ဇျူတိုရီယယ် ထာꩻမာꩻနယ် အောဝ်ႏသော့ꩻ တဗာႏသွူ။ လောင်းလွိုး နာꩻကုဲင်းမဉ်ထွားပါဒါႏ ဇျူတိုရီယယ် ထာꩻမာꩻနယ် ထဲင်းသော့ꩻ လိတ်စော့ꩻလာႏ ခရာႏ။

Note: There is a tutorial about editing existing Wikiversity pages and starting new pages and also some help pages about editing. You might also be interested in the adding content tutorial.

လိတ်မဲ့ငါယိုဗာႏနောဝ်ꩻ ထွာနေး အင်းစွဲးကမ်းလွေꩻနာꩻ ကအီးတဲမ်းသော့ꩻဖေႏဒါႏ ပညာႏဖဲ့ꩻရာ မာတိကာ အွိုး ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏကို။ ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏယို ရဲန်ꩻဖေႏသေꩻခါꩻလွေꩻ အုံနေးကျောင်ꩻသွောန်ထူႏပညာႏသား တွမ်ႏယင်း နမ်းတွမ်ႏနမ်းဒျာႏ ကသေထုမ်ႏသွောန်ထူႏချာလွောန်ပညာႏသားဖုံႏ နီစွိုꩻလို့ကို ကမဉ်မာꩻနေး ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏ အဲဒ္ဒီတာဖုံႏသား ပါငီꩻအီတာႏ ထွာ ဖေႏယောင်းထာꩻအွောန်ႏကမ်းသွူ။

This page is intended to help you add educational content to Wikiversity. Wikiversity is devoted to providing support for both conventional schools and for self-motivated active learners who want to participate as Wikiversity editors.

စ မွိုင်မွိုင်နေး[edit]

ခွေ မဉ်တဲမ်းသော့ꩻစခန်း လိတ်တွီဖုံႏ ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏကို ယိုခါ

ကအီးလွေꩻတွိုႏ ကထွꩻဗွို့ꩻသွတ်ꩻဒါႏတွမ်ႏ လိတ်နာꩻကအီးတဲမ်းစား ကအောဝ်ႏသော့ꩻ ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏ လိတ်မဲ့ငါတဗာႏကိုတာႏ လွေꩻနေးတွမ်ႏ နာꩻ ဘရောဝ်သာနေား။ နျꩻဖေႏသွော့ edit အဗေႏ ကအောဝ်ႏဒါႏ လိတ်မဲ့ငါနောဝ်ꩻဗာႏကို၊ နောဝ်ꩻလဲင်ႏခါ edit ခင်ႏလမ်း အီးဗွောင်လွောန်။ ထုမ်ႏထွား ခင်ႏလမ်းရော့ꩻ တထွောင်းထွူ တဲမ်းနျꩻဖေႏ

[[လိတ်မဲ့ငါတသာ ကတူႏစဲန်ႏမဉ်ꩻ]]

အွိုး edit ခင်ႏလမ်းကိုနောဝ်ꩻ။ ထာꩻယို အီးမာꩻဖေႏ လိတ်ယာႏဗွိုလဉ့်ခ် ကအွောန်ႏဖွိုင်းလွေꩻ လိတ်မဲ့ငါတသာ တဗာႏသွူ။ နျꩻဖေႏ "save" အဗေး။ ယိုလဲင်ႏ ထုမ်ႏထွားချာ လိတ်ဖြုံႏတနျာႏ နာꩻကတဲမ်း ဖေႏမဉ်ꩻခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါတသာ ကတူႏစဲန်ႏမဉ်ꩻ နောဝ်ꩻ။ နျꩻဖေႏ လဉ့်ခ်လောင်းထွူ တဲမ်းသော့ꩻစလွေꩻ လိတ်မဲ့ငါတသာကို လꩻလဲန်း။ တဲမ်းနျꩻတွီသော့ꩻဖေႏ နာꩻလိတ်နောဝ်ꩻ။

တောင်ꩻသေꩻ: ကအီးစ နာꩻလိတ်မဲ့ငါတသာတာႏ သော့ꩻဖေႏပါ လိတ်ယာႏ {{subst:Learning project boilerplate}} ယိုဗာႏ ဒါႏသွူ။

Quick start

I want to start adding information to Wikiversity NOW.
Use your browser to navigate to a Wikiversity page that is closest to the topic that is of interest to you. Click on the edit button for that page; an edit window will open. Find a good location and then type:

[[new page name]]

in the edit window. This will create a hypertext link to the new page. Click the "Save" button. Now find the red link you just created that says "new page name". Click on that link and start editing the new page. Type in your information.

Note: you can place this text: {{subst:Learning project boilerplate}}
into your new page to get started.

မာတိကာကရော့ꩻ ပညာႏဖဲ့ꩻ[edit]

မဉ်ႏထဲင်းသော့ꩻသွူ နာꩻချာဒျာႏ မာတိကာခရာႏခါ ပထမတဗာႏ ကလိုႏယူႏသေꩻနောဝ်ꩻ လိတ်ယိုနောဝ်ꩻ မာꩻအီအီးဒါႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ (တွမ်ႏယင်း ပါမုဲင်ꩻအီးလိုႏလꩻ)နောဝ်ꩻသွူ။ ရုဲင်ꩻနမ်း ဒွါႏဖေႏ ဂီယာ ပရိတ်သတ် ကေားဖေႏအာႏရိုႏရိုႏဒျာႏစွောန်ႏသားဖုံႏတာႏ နာꩻကမာꩻလွေꩻဖေႏ သွောန်ထူႏအီတာႏ ထာꩻခြိုင်းဖုံႏနောဝ်ꩻ- ထာꩻယို လိုꩻတသာဖုံႏတာႏလဲ့ ထွာဒါႏ၊ ဆီနီတန်ꩻ "K-12" (တောဝ်းလဲ့ နာꩻကအောဝ်ႏမာꩻ ထာꩻပွိုင် ကရော့ꩻပညာႏဖဲ့ꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏမာꩻခါꩻသေꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻစား)လဲ့ ထွာဒါႏသွူ။ လိတ်မဲ့ငါကို ကအောဝ်ႏဒါႏ လိတ်တဲမ်းတောင်ꩻဗူႏနောဝ်ꩻ နာꩻယူႏသေꩻဖေႏ အဖြာꩻမုဲင်ꩻစားဖုံႏထွားတာႏ၊ မဉ်ႏထွားနုဲင်းမုဲင်ꩻနောဝ်ꩻ အရအီးထွာထာꩻမာꩻယိုကယ်ႏ လိုႏထွားခူခူခါꩻသွူ။


Educational content

The first thing to think about, when adding your own content is how it will be used (and by whom). Try to gear your learning materials for a specific audience - this could be simply "beginners", or it could be "K-12" (or however the educational system you are working in is structured). Some sort of note on the page on who you imagine will use this material and how it will be used would be useful.

မဉ်ႏမာꩻပြွူႏမွေး လိတ်သွောန်ခြွိုင်း (တောဝ်းလဲ့ ပါငီꩻလွေꩻ ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏ ပရေားစဲက်တ် တဗာႏဗာႏကို) ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏလောင်းနောဝ်ꩻလဲင်ႏခါ ကဉ်းအာအာ ကယူႏဝင်ꩻနောဝ်ꩻ ယိုခါခိန်ႏ ကလိုႏဒါႏ ထာꩻအဓိကနောဝ်ꩻ ထွာ သွောန်အီခရာႏ မာတိကာယိုသွူ။ နာꩻမဉ်ဖေႏထွာစွောန်ႏခန်း ဝင်ꩻဖုံႏ အောဝ်ႏထွားလွောန်ꩻ၊ အောဝ်ႏသွောန်ထူႏလွောန်ꩻထွေသွိုယောဝ်း ကအီးထူႏနယ် ပျဿနာႏ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏဖုံႏ၊ လေပ်နယ် အုဲန်ဒီယာဖုံႏတာႏ နာꩻအီးမဉ်လꩻပါက မာတိကာ ယဟန်ႏ ကအောဝ်ႏ ဝီကီတက္ကသိုလ်လောင်းကိုသွူ။ ထွားမာꩻပြွူႏဖြိုဖေႏ နမ်းတွမ်ႏနမ်းဒျာႏ ကထွားလွူꩻချာဒါႏ ကျောင်ꩻသားတာႏ တောဝ်းလဲ့ ဆရာႏ ကအီးသွောန်ဖေႏအီ လိတ်သွောန်ခန်ꩻကိုတာႏ လိတ်သွောန်ခြွိုင်းဖုံႏနောဝ်ꩻ။ ယိုနောဝ်ꩻ ထွာ ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏ ကမဉ်ဖေႏ အထျꩻထျꩻဖုံႏကို တဗာႏ : ကမဉ်ဖေႏလွေꩻ မာတိကာ ဖေႏဗဲင်းခါꩻနေး သွောန်ထူသား အရန်းလို့လို့ဖုံႏတာႏသွူ။

When actually developing material (or participating in any kind of Wikiversity learning project) on Wikiversity, many feel that the main thing that is currently needed is content. Even if you want to engage in some active, collaborative learning, there will still need to be some sort of content on Wikiversity which can be used to pose problems, generate ideas etc. Try to develop material which could either be used by a self-study student, or by a teacher in their class. This is one of the fundamental roles of Wikiversity: providing free, educational content for all learner levels.

အလောင်းအလင် ကအွို့ꩻ ထာꩻကြဲ့ မာꩻ မာတိကာနောဝ်ꩻ ထွာ မာꩻငီꩻသွိုနေးဝင်ꩻသွူ။ အောဝ်ႏအစွိုꩻအာ ကအုံကွံနေးဝင်ꩻခရာႏဖုံႏ စဲင်းစဲ့ကို ကအီးလꩻသေꩻ FDL’d (Free Documentation License) ထာꩻခြွိုင်းနောဝ်ꩻ ရထွာနွောင်ꩻဒါႏ၊ အောဝ်ႏနောဝ်ꩻလဲင်ႏ အဲဒ္ဒီတာ လွုမ်းဖျင်သားယမ် တဖြာꩻ လွုမ်းထွာ ဟောဝ်ဖေႏလွေꩻ သွောန်ခန်ꩻလိတ်တဗာႏ အီးဒါႏအီ။ နာꩻမဉ်ႏအီးရဲးခါꩻပဆား ကမာꩻ အုံကွံဝင်ꩻတွမ်ႏ ပါငီꩻသားလောင်းလင်ဖုံႏနောဝ်ꩻ နောင်ႏငါ မာꩻဖေႏလွေꩻ ယမ်ကထွာနေး ထာꩻအုံကွံ ကရရော့ꩻဒါႏ FDL’d ခင်ႏလမ်းခြေင်၊ အောဝ်ႏခါႏတကွို့ꩻလာကို ဝင်ꩻမဉ်ႏလွုမ်းဖျင်လွောန်ꩻထွူ အွောန်ႏသျဟောဝ်ဖေႏနေးကလꩻယိုꩻယိုꩻ၊ တောဝ်းလဲ့ မာꩻဖေ့ထိုꩻမားထွူ ကအီးအွောန်ႏခြေင်လွေꩻချာ အခင်လမ်း ဖေႏကဒါႏယိုꩻယိုꩻနေား။ ဥပမာ - လိုꩻဖုံႏ သꩻကအုံဒါႏ အဲန်စဉ်နီယာထာꩻဒါႏခရာႏဖုံႏရာသားဖုံႏ မဉ်သေထာꩻယို ယမ်ဖေႏနေးကလွေꩻ အွောန်ႏတိင်ဗူႏ တဲမ်းခါꩻသေꩻ ငေါဝ်းရီ အွိုး Portal:Engineering Discussion ကိုနောဝ်ꩻ။

Others feel the key to content formation is participation. It is possible that a multiparty discussion of specific topics could leave a sufficient trail of FDL'd (Free Documentation License) material that a talented editor could revise into a lesson. If you choose to limit participation to discussion with other participants, please try to create an appropriate space where the discussion is FDL'd and may be easily revised and relocated or deleted to make space after a few weeks. For example: people interested in engineering topics can gather and leave questions or comments at Portal:Engineering Discussions.

နာꩻ မဉ်ႏမဉ်ထုမ်ႏထွား နီသွဉ်းသီး မာတိကာဖဲ့ꩻခရာႏ လုဲန်သဲန် မာꩻအီဒါႏထာꩻမာꩻတာႏနောဝ်ꩻ လွေꩻထွားခြာထဲင်းသွော့ ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏ လုဲန်သဲန် လောင်းနေား။

ကအီးတဲမ်းမာꩻ အတိကာတာႏ ယင်းတစားခေါ်နောဝ်ꩻ ရီနေး ငေါဝ်းရီဖုံႏ၊ အွောန်ႏစွꩻခါꩻသေꩻနေး ငေါဝ်းကမဉ်ဒေါ့ꩻ၊ တောဝ်းလဲ့ နွို့ပါငီꩻ လိတ်မဲ့ငါ အုံကွံဒေါ့ꩻရီအီတာႏ ကလꩻနွောင်ꩻဒါႏ ကအောဝ်ႏပွိုင်းဝွို့ထွူခါꩻလဲန်း လိတ်ဖဲ့ꩻခရာႏ ထာꩻအုံကွံ တဗာႏကို။ လွို ကထီႏဗာႏလွေꩻ ဝင်ꩻအောဝ်ႏမာꩻအီလꩻ ဝွေꩻသီးစူခြောင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ အလင်လင်ယို တစွိုးတရာꩻငါတဲ့ တမာꩻ သꩻပါဖေႏတောဝ်း ဗော်လန်တီယာ လိတ်တဲမ်းသားဖုံႏသွူ။

နာꩻဒျာႏ မဉ်ႏမဉ်ထွာ အဓိက ပန်းဖေႏသားတဖြာꩻနောဝ်ꩻ ယူႏငါ မာꩻနေး သွောန်ခန်ꩻလိတ် အခြပ်အရဲန်ႏစားနောဝ်ꩻ။

နာꩻကုဲင်းမဉ်ယူႏဒါႏ နာꩻ မာꩻ မာတိကာ အရန်း ဖတ်လွူꩻထွားအီဒါႏ အရန်းခရာ - ထာꩻယို တွမ်ႏနာꩻ ကမဉ်ဖေႏ ဝင်ꩻယမ်ကဒါႏ လိုꩻအာဖုံႏတာႏ ရအီးရော့ꩻ တနꩻနေႏနဲး ကုဲင်းမဉ်ယူႏ တွူႏငါဒါႏ နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏဒေါ့ꩻယိုꩻယိုꩻနောဝ်ꩻ အရန်း/အနေင်ႏ နီဗာႏ ကထွားဖတ်မော် လိတ်အရန်း အွိုး ဝွေꩻသီး ကသေနာႏထွꩻဒါႏ အရန်းဆကီနောဝ်ꩻ (ဝင်ꩻထွားထွားထွူ မဉ်ႏတသေနာႏတောဝ်း)နာꩻလိတ်ယို ရအီးမာꩻ သꩻကုဲင်အီဒါႏ ဝွေꩻသီး (Mc Pherson 2006) သွူ။

If you want to find out about the licencing of our content, please see more on Wikiversity:Licences.

Another way to help create content is ask questions, leave a comment, or join a discussion already regarding the available material on the discussion page. Nothing inspires volunteer authors like seeing their contributions in use.

If you wish to make a major contribution, consider creating a lesson plan.

You may want to think about the reading level of your content - is it appropriate for the people you are gearing it towards. Generally speaking, a reading level of two grades/years above the person's assessed level will lead to them becoming frustrated. (McPherson, 2006)

Should you add it here, or on another Wikimedia project?[edit]

Wikiversity does not duplicate other Wikimedia projects. If you wish to add material that's already suitable for a textbook, it may be best to add it at Wikibooks; if it's most suitable for an encyclopedia, it may be best to add it at Wikipedia. This can avoid duplication of effort.

However, if you wish to maintain the integrity of your materials within a course structure, it may be best to adapt them to a format which is appropriate to this project, and/or create "further reading" in other projects, like Wikipedia and Wikibooks.

One method of version control which may be useful to established courses creating an online component for the convenience of students consists of creating links to specific versions of the material. This capability is available from the "history" log accessible via the history tab at the top of the Wikimedia page view. The static list of links may be placed anywhere and a custodian asked to protect it. Registered users may protect specific pages they create. One good location for a list of links to protected or archived versions of specific material is a subpage on the course syllabus. Now students have access to the original material easily as they proceed through the course and also the modified materials the entire community is attempting to improve as they use it. Using this method assures a static reading list while allowing collaborators to attempt to improve the current default version served to arriving viewers.

It is appropriate to add draft materials and notes here which are of a current quality substandard for other Wikimedia projects or purposes. It is then easy to collaborate on improving them to the point it is feasible to insert them into other projects and then link or point at them from within local or external materials or web locations. Instructors, mentors, and learners of all categories are welcome to collaborate on pedagogical materials of all types and levels here at Wikiversity.

Material here or there can be easily used as part of a Wikiversity course. Other projects may link to Wikiversity materials as easily as we link to theirs when appropriate.

Using Internet resources[edit]

Textbooks at Wikibooks and resources elsewhere on the Internet can be used as materials in a Wikiversity syllabus, and should generally be linked from the module rather than duplicated here.

Links to useful materials around the web are useful and welcome but it is critical that they be identified as external links so people do not assume they are copyleft material.

Learning adding content[edit]

Introduction to Wiki summarizes references on learning wiki editing.

See also[edit]

External links[edit]

References[edit]

  • McPherson, Keith (2006) Wikis and literacy development. Teacher Librarian, Vol. 34, No.1, pp:67-69.