14. nädala õpijuhis

From Wikiversity

< 14. nädala teemad

Sel nädalal toimub eksam. Täpsed ajad ja kohad lepitakse eelnevalt kokku.

Eksamitööna tuleb kirjutada programm ülesande lahendamiseks. Osata tuleb:

  1. kasutada listi - mitut, omavahel seotud või liste listis
  2. lugeda andmeid lihtsamat sorti tekstifailist
  3. sobival viisil kombineerida tuttavaid algoritme:

summeerimine, loendamine, keskmise leidmine, suurima leidmine, vähima leidmine

Programm peab olema korrektselt vormistatud:

  • mõistlikud muutujate nimed;
  • lühikesed ja selged kommentaarid;
  • korralik ja arusaadav kasutajaliides;

Programm (ka poolik) peab tööle minema ja sealjuures mitte vigu andma, st midagi arusaadavat tegema seoses antud ülesandega. Kui programm teeb vähem, kui ülesandes küsitud, siis annab ta ka vähem punkte. Kui programmis on süntaksivead või töötamisel ilmnevad täitmisaegsed vead, siis punkte ei saa.

Kasutada tohib olemasolevaid materjale, ka oma varem loodud programme.

< 14. nädala teemad