Jump to content

Bộ ổn điện

From Wikiversity

Bộ ổn điện[edit]

Một bộ phận điện có khả năng tạo ra một điện thế ổn không đổi theo tần số thời gian bao gồm các loại ổn điện thường gặp bao gồm

Bộ ổn điện[edit]

Bộ ổn điện tần số thấp[edit]

Lối mắc Tính chất
Bộ ổn điện ở tần số thấp

Bộ ổn điện ở tần số thấp

Bộ ổn điện tần số cao[edit]

Ổn điện tần số cao


Ổn điện tần số cao

Bộ ổn điện băng tần[edit]

Mạch điện Tính chất
Lối mắc 1


Lối mắc 2
Bộ ổn điện băng tần chọn lựa[edit]

Mạch điện Tính chất