Biến phụ thuộc

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một biến phụ thuộc được sử dụng trong thống kê là biến kết quả mà người ta cố gắng dự đoán hoặc giải thích bằng một hoặc nhiều biến độc lập . Ví dụ: tuổi chết có thể là biến phụ thuộc và giới tính và tuổi hiện tại có thể được sử dụng làm biến độc lập để dự đoán.