CSS/Định dạng một phần tử mặc định của trang mạng HTML

From Wikiversity
< CSS
Jump to navigation Jump to search

Định dạng một phần tử mặc định của trang mạng HTML

Cú pháp[edit]

<style>
Phần Tử Trang Mạng
{
Thuộc_Tính_1 : Giá Trị ;
Thuộc_Tính_2 : Giá Trị ;

Thuộc_Tính_n : Giá Trị
}
</style>


Thí dụ[edit]

<style>
P
{
Font-Family : Arial,Tahoma ;
Font_Color  : blue ;
Background-Color : Grey
}
</style>