Jump to content

CSS

From Wikiversity

Ngôn ngữ CSS hay Cascading Style Sheets có nghỉa là Trang định dạng thể hình. CSS là tập hợp các lệnh CSS dùng để định dạng thể hình các phần tử của trang mạng để làm cho giao diện của trang mạng thêm đẹp hơn. Theo quy ước mỗi phần tử trong trang mạng có một thuộc tính. Mỗi thuộc tính có một giá trị riêng. Định dạng thể hình phần tử trang mạng bằng cách gán một Giá Trị (Value) cho một Thuộc Tính (Property) của một hoặc nhiều Phần Tử (Element) của trang mạng.

Cú pháp CSS[edit]

<style>
Phần_Tử_Trang_Mạng {
Thuộc_Tính_1 : Giá_Trị_1 ;
Thuộc_Tính_2 : Giá_Trị_2 ;
Thuộc_Tính_n : Giá_Trị_n
}
</style>


Phần tử CSS[edit]