CSS/Thuộc Tính lề trang (margin)

From Wikiversity
< CSS
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Thuộc Tính lề trang , Margin , của trang mạng

Cú pháp[edit]

Margin - Property : Value

Tham số và giá trị[edit]

 • margin - top : auto|length|%
canh đỉnh:tự động| chiều dài|%
 • margin - right : auto|length|%
canh phải:tự động |chiều dài|%
 • margin - bottom : auto|length|%
canh đáy:tự động|chiều dài|%
 • margin - left : auto|length|%
   • canh trái:tự động|chiều dài|%

Thí Dụ[edit]

 p.margin 
{
 margin: 2cm 4cm 3cm 4cm
}

p.topmargin 
{
 margin-top: 5cm
}

p.topmargin
{
 margin-top: 25%
}
p.bottommargin
{
 margin-bottom: 2cm
}

p.leftmargin 
{
 margin-left: 2cm
}

p.rightmargin
{
 margin-right:25%
}