CSS/Định dạng trực tiếp một thẻ lệnh HTML

From Wikiversity
< CSS
Jump to navigation Jump to search

Định dạng trực tiếp một thẻ lệnh HTML

Cú pháp[edit]

<thẻ_lệnh_HTML Style="Thuộc_Tính_1 : Giá_Trị_1 ; Thuộc_Tính_2 : Giá_Trị_2 ; Thuộc_Tính_n : Giá_Trị_n ;"></thẻ_lệnh>


Tham số[edit]

Style Kiểu dạng

Thí dụ[edit]

<P Style="Font-Family : Tahoma,Arial ; Font-Color : Red ; Font-Weight : Small ;"></P>