CSS/Định dạng thể hình trong hồ sơ rời

From Wikiversity
< CSS
Jump to navigation Jump to search


Dòng lệnh định dạng Thể Hình còn có thể để trong một hồ sơ rời với một tên có đuôi chữ CSS sau dấu chấm. Hồ sơ rời này được dùng để định dạng thể hình của một hay nhiều trang mạng. Cách đính kèm hồ sơ rời này bên trong trang mạng HTML như sau

Cú pháp[edit]

<link Type="text/css" Rel="stylesheet" Href="style.css">
<Style Type="text/css" Scr="style.css"></Style>

Tham số[edit]

Type - Dạng hồ sơ
Rel - Hồ sơ định hình
Href - Liên kết đến hồ sơ định hình
Scr - Liên kết đến hồ sơ định hình

Thí Dụ[edit]

<html>
<head>
<style>
a:active {color: red;}
a:link {color: blue;}
a:visited {color: black;}
a:hover {background-color: yellow; color: aqua;}

body 
{
background-image : http://www.geocities.com/pictures/background_picture.gif ;
background-color: beige ; 
color: blue ;
}

*.input-box {width: 200px; background-color: beige;}
*.button {width: 50px; background-color: white;}

</style>
</head>
<body>
    <input type="button" class="button">
    <input type="text" class="input-box">
</body>
</html>