CSS/Cú pháp định hình CSS

From Wikiversity
< CSS
Jump to navigation Jump to search

Cú pháp định hình CSS của một trang mạng

Cú pháp[edit]

<style>

Phần_Tử_Trang_Mạng {Thuộc_Tính_1 : Giá_Trị_1 ; Thuộc_Tính_2 : Giá_Trị_2 ; Thuộc_Tính_n : Giá_Trị_n }

</style>


Hay

<style>

Phần_Tử_Trang_Mạng
{
Thuộc_Tính_1 : Giá_Trị_1 ;
Thuộc_Tính_2 : Giá_Trị_2 ;
Thuộc_Tính_n : Giá_Trị_n
}

</style>

Thí dụ[edit]

<style>

P{Thuộc_Tính_1 : Giá_Trị_1 ; Thuộc_Tính_2 : Giá_Trị_2 ; Thuộc_Tính_n : Giá_Trị_n }

</style>