Chào hỏi - Greeting

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lời chào - Salutation[edit]

 • Hi / Hello / Hi there
Chào anh
 • Good morning
Chào buổi sáng
 • Good afternoon
Chào buổi trưa
 • Good evening
Chào buổi chiều
 • Good night
Chào buổi tối

Lời hỏi thăm[edit]

 • How are you ? / How do you do ?
Anh khoẻ không ?
 • I am fine / I am OK
Tôi khoẻ

Lời giới thiệu[edit]

 • I would like you to meet ..
Tôi muốn giới thiệu một người
 • let me introduce you to ...
Tôi muốn giớI thiệu một người
 • Have you met ...
Anh đả gặp anh ấy chưa
 • Please to meet you
Hân hạnh gặp anh
 • My pleasure
Rất hân hạnh

Lời cảm ơn[edit]

 • Thank you / Thanks
Cảm ơn
 • Thank you very much / Thanks a lot
Cảm ơn rất nhiều
 • You're welcome
Không có chi
 • Don't mention it
Không gì

Lời từ biệt - Farewell[edit]

 • Bye / Bye bye / Good bye / So long
Tạm biệt
 • Later / See you later
Hẹn gặp sau
 • See you again
Hẹn gặp lại
 • See you tomorrow
Mai gặp
 • Take care
Bảo trọng

Lời xin lồi[edit]

 • I am sorry
Xin lồi
 • Please forgive me
Tha thứ cho tôi
 • Forget it
Xin bỏ qua cho
 • Never mind
Đừng để ý làm gì

Lời xin phép[edit]

 • Excuse me / Pardon me
Xin phép
 • Is it all right if ?
Được không , nếu như ?
 • Would it be OK if ?
Chiụ không , nếu như ?
 • Anybody mind if ? / Would you mind if ?
Ông không phiền nếu như ?
 • I wonder if ?
Tôi không biết ?
 • OK / All right
Được
 • Good
Tốt
 • No problem / Not a problem / No sweat
Không thành vấn đề / Không gì / Dể thôi / Dể ợt

Lời chúc[edit]

 • Good luck / Best of luck / All the best
Chúc may mắn
 • Good day / Have a nice day / Good day
Một ngày vui vẻ
 • Happy birthday
Chúc mừng sinh nhựt
 • Happy Newyear
Chúc mừng năm mới
 • Congratulation
Chúc mừng

Câu hỏi[edit]

 • What is it? / What happenes ? / What going on ?
Có chuyện gì ?
 • What is this ? What are these ?
Cái gì đây / Đây là cái gì
 • What is that ? What are those ?
Đó là cái gì
 • Do you mind ?
Có làm phiền kh ông ?
 • What ?
Cái gì
 • When ?
Khi nào ?
 • Where ?
Ở đâu ?
 • Why ?
Tại sao ?
 • Who ?
Ai ?
 • How ?
Vì sao ?

Chử thề[edit]

 • Fuck / Fuck you
Đụ / Đéo

Tán thán từ[edit]