Chuyển động tương đối

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chuyển động tương đối[edit]

Chuyển động tương đối đại diện cho di chuyển của một khối lượng tương đối ở vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng ( v ~ C) Theo Eistein, chuyển động tương đối di chuyển ở vận tốc tương đối gần bằng vận tốc ánh sáng thấy được

Công thức[edit]

Vận tốc tương đối

Khối lượng tương đối

Động lượng tương đối

Năng lượng tương đối