Chuyển động tròn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chuyển động tròn là một lọai Chuyển động tuần hoàn cuả một điểm ở một khoảng cách không đổI so vớI một tâm điểm

Uniform circular motion.svgVelocity-acceleration.PNG