Chuyển động tròn

From Wikiversity

Chuyển động tròn là một lọai Chuyển động tuần hoàn cuả một điểm ở một khoảng cách không đổI so vớI một tâm điểm


Chuyển động tròn đều[edit]

Chuyển động trọn vòng tròn có đường dài

Công thức tổng quát

Tính Chất Ký Hiệu Công thức
Đường dài
Thời Gian
Vận tốc
Gia tốc
Lực
Năng lực
Năng lựợng

Chuyển động tròn không đều[edit]

Đường dài

Vận tốc

Gia tốc hướng tâm

Gia tốc ly tâm

Từ

Ta có


Công thức tổng quát

Tính Chất Ký Hiệu Công thức
Đường dài
Thời Gian
Vận tốc
Gia tốc
Lực
Năng lực
Năng lượng

Chuyển động cung tròn[edit]

Chuyển động cung tròn là chuyển động tròn biến đổi không đều

Từ

Ta có