Chuyển động tuần hoàn

From Wikiversity

Chuyển động tuần hoàn, một lọai chuyển động quanh một vị trí cân bang trong một chu kỳ thời gian