Chuyển động tuần hoàn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chuyển động tuần hoàn, một lọai chuyển động quanh một vị trí cân bang trong một chu kỳ thời gian