Sóng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sóng đại diện cho di chuyển của một dao động tuần hoàn mang theo năng lượng

Wave.png