Sóng

From Wikiversity

Sóng đại diện cho di chuyển của một dao động tuần hoàn mang theo năng lượng

Sóng , một loại chuyển động tuần hoàn của một dao động tuần hoàn mang theo năng lượng . Sóng được dùng trong việc mang năng lượng từ nới phá t sóng đến nơi nhận sóng

Dạng sóng[edit]

Sóng được tìm thấy ở các dạng sóng cơ bản sau

Sóng di chuyển[edit]

Xử lý sóng[edit]