Sóng âm thanh

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sóng âm thanh[edit]

Sóng âm thanh thuộc loại Sóng dọc lan truyền trong một môi trường truyền âm

| [] | []

Sóng âm thanh được biết qua Vận tốc , Bước sóng và Tần số sóng . Tương quan giửa 3 đại lượng được viết dưới dạng công thức toán sau

Công thức tính Vận tốc âm thanh[edit]

Âm thanh di chuyển dưới dạng [{Sóng dọc]] qua các trạng thái rắn , lỏng , khí của vật chất

Vận tốc Âm thanh đi qua vật chất rắn
Vận tốc Âm thanh đi qua vật chất lỏng
Vận tốc Âm thanh đi qua vật chất khí

Với

Y - Young modulus
- Dung lượng
k - Hằng số Boltzman .
T - Nhiệt độ
m - Khối lượng

Vận tốc âm thanh trong môi trường vật chất rắn lỏng khí Ở áp suất và nhiệt độ tiêu chuẩn . Vận tốc di chuyển của âm thanh thay đổi theo Nhiệt độÁp xuất của môi trường di truyền

Tốc độ âm thanh trong không khí là khoảng 343.2 m/s (768 mph hay 1236 km/h).
Tốc độ âm thanh trong nước trong âm thanh di chuyển khoảng 1481 m/s tại 20 °C