Sóng ánh sáng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tính chất[edit]

Dạng sóng

| | | | | | |

Bước sóng ánh sáng thấy được

Vận tốc

Tần số thời gian

Sóng ánh sáng thấy được là Sóng điện từ[edit]

Maxwell đả chứng minh được Sóng ánh sáng thấy được di chuyển dưới dạng Sóng điện từ mang theo năng lượng của Quang tuyến nhiệt quang

250px


Vận tốc ánh sáng thấy được

Vận tốc ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng điện từ là một hằng số không đổi trong chân không và trong không khí

Bước sóng của ánh sáng thấy được

Tần số của ánh sáng thấy được hay tần số phát ánh sáng thấy được được gọi là Tần số ngưởng có ký hiệu