Sóng ánh sáng thấy được

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sóng ánh sáng thấy được[edit]

Maxwell đả chứng minh được Sóng ánh sáng thấy được di chuyển dưới dạng Sóng điện từ mang theo năng lượng của Quang tuyến nhiệt quang

Onde electromagnetique.svg ≈=

Tính chất sóng ánh sáng thấy được[edit]

Vận tốc sóng ánh sáng thấy được[edit]

Thí nghiệm Archemede cho thấy vận tốc ánh sáng thấy được di chuyển trong không khí ở vận tốc . Thí nghiệm Michel Morrison cho thấy vận tốc ánh sáng thấy được di chuyển trong chân không ở vận tốc .

Thí nghiệm Maxwell cho thấy ánh sáng thấy được di chuyển dưới dạng sóng điện từ ở vận tốc

Với


Vậy,

Vận tốc ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng điện từ là một hằng số không đổi trong chân không và trong không khí .

Bước sóng của ánh sáng thấy được[edit]

Tần số của ánh sáng thấy được[edit]

Vậy, tần số phát ánh sáng thấy được được gọi là Tần số ngưởng có ký hiệu