Dao động

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Simple harmonic oscillator.gifSimple pendulum height.pngRLC series circuit.pngBasic Inductor with B-field.svg

Dao động đại diện cho một loại chuyển động quanh một vị trí cân bằng cứ lặp đi lặp lại trong một chu kỳ thời gian .

Thí dụ[edit]

Dao động cơ bản[edit]