Dao động

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Dao động một loại chuyển động tuần hoàn của một vật quanh một vị trí cân bằng lập đi lập lại trong một chu kỳ thời gian . Thí dụ như Dao động lò xo , Dao động con lắc , Dao động điện , Dao động điện từ

50px:


Dao động lò xo[edit]

Dao động sóng Hình Công thức Phương trình dao động sóng Hàm số sóng
Dao động lò xo lên xuống 50pxDao động lò xo qua lại

50px

Dao động con lắc[edit]

Dao động sóng Hình Công thức Phương trình dao động sóng Hàm số sóng

Dao động con lắc đong đưa

150px


Dao động sóng điện[edit]


Dao động sóng điện đều

100px100px

Dao động sóng điện dừng

100px
Dao động sóng điện giảm dần đều

100px
Phương trình trên có nghiệm như sau
. 1 nghiệm thực

. 2 nghiệm thực

. 2 nghiệm phức

Dao động sóng điện cao thế

Dao động sóng điện từ[edit]


Dao động sóng điện từ


Phương trình vector dao động điện từ

Phương trình sóngHàm số sóng
Sóng điện từThể loại:Chuyển động