Jump to content

Giáo phái Thiên chúa giáo

From Wikiversity

Các tôn giáo độc than chỉ thờ duy nhất một đấng tối cao được gọi là Thiên chúa (Thượng đế) theo truyền thống Abraham bao gồm: