Hàm số lũy thừa

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hàm số lũy thừa bậc n của biến số x có dạng tổng quát


[edit]

n Hàm số lũy thừa Công thức toán Hàm số hình Đồ thị
1 Hàm số lũy thừa bậc nhất Hàm số đường thẳng
2 Hàm số lũy thừa bậc hai Hàm số parabol
3 Hàm số lũy thừa bậc ba Hàm số hyperbon