Javascript/Hàm

From Wikiversity

Hàm là một khối lệnh , một tập hợp của một hay nhiều hơn một dòng lệnh nằm giửa {} dưới tên mục function bao gồm các loại hàm sau

  1. Hàm trống
  2. Hàm có đối số
  3. Hàm Javascript mặc định