Javascript/Lệnh JavaScript/Lệnh Javascript và trình duyệt mạng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lệnh Javascript còn được dùng trực tiếp trong thanh địa chỉ trang mạng để thực thi một công việc

Cú pháp
Javascript:Lệnh JavaScript

Thí dụ[edit]

Mở một cửa sổ của trang mạng Yahoo

Javascript:Window.open(http://www.yahoo.com)

Mở một cửa sổ trống

Javascript:Window.open()

Mở một cửa sổ trống

Javascript:about()