Javascript/Mã nguồn JavaScript/Mả JavaScript Thông tin

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
<ol>
<li><a href="#" onclick="alert(new Date());">Tư liệu ngày giờ</a>
<li> <a href="#" onclick="alert(document.cookie, 'Cookie Setting');">Tư liệu cookie</A>
<li><a href="#" onclick='alert("Trình duyệt: "+ navigator.appName + "\n" + "Phiên bản: " + navigator.appVersion + "\n" + "Mã: "  + navigator.appCodeName + "\n" + "Hệ điều hành: " + navigator.platform + "\n"+"Bề rộng màn hình: "+screen.width + "\n" + "Bề cao màn hình: " + screen.height + "\n" + "Bề rộng khung hiển thị trang: " + window.screen.availWidth + "\n" + "Bề cao khung hiển thị trang: " + window.screen.availHeight + "\n" + "Độ sâu màu: " + window.screen.colorDepth + "\n");'>Tư liệu trình duyệt</a>
</ol>