Khổ đạo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khổ đạo[edit]

Đức Phật dạy

Ở đời thực có khổ đau (Khổ đế), khổ đau cũng có nguyên nhân (Tập đế), khổ đau có thể dập tắt (Diệt đế), và Bát chính đạo - con đường đưa đến khổ diệt (Đạo đế).

Phật dạy

Đời là bể khổ . Mọi khổ đều có nguyên nhân , mọi khổ đều có thể dập tắt , mọi khổ đều có con đường diệt khổ

Tứ Diệu Đế[edit]

Tứ diệu đế có nghỉa Bốn chân lý về khổ bao gồm

1. Khổ đế (苦諦་) , chân lý đau khổ
2. Tập đế (集諦་) , chân lý về sự phát sinh của khổ
3. Diệt đế (滅諦), chân lý về diệt khổ
4. Đạo đế (道諦), chân lý về con đường dẫn đến diệt khổ