Kiến trúc máy tính/Chương III

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Giới thiệu cấu trúc của bộ xử lý trung tâm: tổ chức, chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý.
  • Một số kỹ thuật xử lý thông tin.