Kiến trúc máy tính/Chương IV

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Giới thiệu chức năng và nguyên lý hoạt động của các cấp bộ nhớ máy tính.