Lý thuyết tổ chức và quản lý

From Wikiversity

Thông tin khóa học, Course topics to be covered (chủ đề khóa học) và tài liệu giáo dục[edit]

Thời gian (thời lượng) dự kiến làm việc của sinh viên theo giờ (estimated student work time in hours): 6 tín chỉ (ECTS credits) ~ 160 giờ,

Thời gian: 20.03 - 24.04 2010

Lý thuyết quản lý

Lý thuyết tổ chức

  • Cấu trúc tổ chức và thiết kế (Organization Structure and Design)
  • Công nghệ (Technology)
  • Organizational Culture and National Culture
  • Environment and Strategy
  • Power, Conflict and Control
  • Innovation, Change and Organizational Learning


Hellriegel, D. Jackson, S.E., Slocum J.W. 2002. Management: A Competency-Based Approach. Cincinatti: South-Western

Kết quả học tập (learning outcomes)[edit]

Õpitulemused on kursuslase teadmised (knowledge),oskused (skills) ja hoiakud (attitudes), mida kursuse läbiviija ootab kursuse eduka lõpetamise korral:

Learning outcomes of the course is to let knowledge (kiến thức), skills (kỹ năng), and attitudes (thái độ) that the course looks Conducted successful completion of the course:

Hoạt động học tập (learning activities)[edit]

60 hours (8 hours of classroom instruction, 16 hours of course input test preparation, 36 hours of independent work)
60 giờ (8 giờ giới thiệu (giảng) trên lớp, 16 giờ chuẩn bị kiểm tra đầu vào khóa học, 36 giờ làm việc độc lập)
100 hours (24 hours of classroom instruction, 76 hours of independent work)
100 giờ (24 giờ giới thiệu (giảng) trên lớp, 76 giờ làm việc độc lập)