Lọai Trăng si tơ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Có 2 lọai trăng si tơ PNP Trăng si tơNPN Trăng si tơ . PNP Trăng si tơ tạo ra từ ghép nối 1 bán dẫn điện âm nằm giửa 2 bán dẫn điện dương . NPN Trăng si tơ tạo ra từ ghép nối 1 bán dẫn điện dương nằm giửa 2 bán dẫn điện dương âm .

Trăng si tơ Cấu Trúc Biểu Tượng
NPN Trăng si tơ NPN BJT.svg BJT symbol NPN.svg
PNP Trăng si tơ PNP BJT.svg BJT symbol PNP.svg