Millele pöörata tähelepanu

From Wikiversity

kursuse avalehele

Esimene eesmärk võiks olla programmi käivitumine esimesel katsel, st programmi koodist on likvideeritud esmased pisivead ja näpukad. Selleks loe programm läbi ning veendu:

 • ühelgi muutujal ei ole nimeks võtmesõna
 • juhtlause lõpus (if, while, for, def) on koolon :
 • treppimine on järjekindel. Soovitav on kasutada ainult tühikuid või ainult tab-e. Taanded olgu ühe suurusega.
 • kõigil stringidel on alguse ja lõpusümbol (just viimane kipub ära jääma)
 • kõigil sulgudel on paarilised
 • võrdlemine toimub ==-ga ja mitte =-ga ja omistamine =-ga ja mitte ==-ga

Kui loetletud vigade leidmine enne programmi käivitamist juba õnnestub, võiks kontrolli laiendada. Järgnevalt valik küsimusi, mida soovitatakse testijal küsida programmikoodi lugemise käigus (muide, seda tegevust kutsutakse ametlikult staatiliseks testimiseks):

 1. Vaata üle muutujad ja nende nimed:
  • Kas proovitakse kasutada muutuja väärtust enne muutuja tekkimist, st kas esineb mõni algväärtustamata muutuja omistuslause paremal poolel, loogikaavaldises, väljatrükis?
  • Kas oled eksinud mõne muutujanime kirjutamisel? Või oled ehk programmis ühes kohas kirjutanud muutuja suure algustähega, aga teises kohas sama muutuja väikese algustähega?
 2. Vaata üle keelesõnad:
  • Nad peavad IDLE redaktoris olema teist värvi - siis on õigesti kirjutatud. Kui ei ole, otsi sõnast viga.
  • Vaata ka üle, milliseid funktsioone kasutad - äkki on tegemist mõne funktsiooniga, mille kasutamiseks eraldi mooduli poole pöörduda tulab (import math) jms?
 3. Avaldised ja andmetüübid - vaata üle nii aritmeetikaavaldised kui ka loogikaavaldised:
  • Kas ühte lausesse või avaldisse on kokku sattunud sobivad andmetüübid (nt arvude ja stringide koos kasutamine ei lõppe enamasti hästi)?
  • Kas kõik arvutamisel kasutatavad muutujad on peale sisestamist ka arvuks teisendatud?
  • Kas sealjuures on kasutatud muutuja iseloomule sobivalt täisarvu (int()) ja ujukomaarvu (float())?
  • Kas tehete järjekord on õigesti määratud ja kas kasutatakse selleks piisavalt sulge?
  • Kas võib tekkida jagamist nulliga?
 4. Võrdlemised - vaata üle loogikaavaldistes olevad võrdlustehted:
  • Kas võrreldakse erinevaid asju: näiteks teksti ja numbrit?
  • Kas algoritm on võrdlustehetesse õigesti tõlgitud? Näiteks märkide < ja <= kasutamise tulemus võib olla erinev.
  • Kas võrdlustehete prioriteedid on määratud õigesti?
  • Kas võrreldakse reaalarvulist muutujat arvuga ja sealjuurel võrdusmärgiga (==)? Ujukomaarvud ei pruugi olla täpsed ja seetõttu on nad ebasobivad võrdusmärgiga võrdlemiseks.
 5. Vead programmi struktuuris - vaata üle kõik keelekonstruktsioonid (tsüklid, valikud)
  • Kas taanded määravad õigesti planeeritud tsükli- ja valikulausete piirid?
  • Kas tsüklid on sisuliselt õigesti planeeritud - kas while-tsükli sisu ja loogikaavaldis on kooskõlas ning avaldise väärtus saab muutuda vääraks (False)? St kas avaldises kasutatavate muutujate väärtused tsükli sees muutuvad?
  • Kas loogikaavaldis tsükli alguses esimesel kordusel saab olla tõene (True)?

Jõudu oma koodi lugemiseks ja iseseisvaks vigade leidmiseks!

Rohkem vigade otsimisest ja silumisest on testimise tekstis.

kursuse avalehele