Ngôn ngữ lập trình C/Hàm/Hàm có Tham số

From Wikiversity

Hàm có Tham Số, và trả về một kết quả

Cú pháp[edit]

  Th lai Tên hàm(Tham s 1, Tham s 1)
 {
   Câu lệnh
 }


Thí Dụ[edit]

  int add(int x, int y)
 {
   return x + y;
 }
 int abs(int x)
 {
   if (x > 0) return x;
   if (x < 0) return -x;
   if (x == 0) return 0;
   /* đây chỉ là thí dụ cho thấy C có khả năng dùng nhiều hơn 1 câu lệnh <code>return</code>
    hoàn toàn có thể dùng các câu lệnh khác đơn giản hơn. */
 }