Ngôn ngữ lập trình C/Hàm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Hàm là một tập hợp của một khối lệnh để thực thi một chức năng

Cú pháp[edit]

  <kiểu_trả_về> tên_hàm(<danh sách tham số>)
  {
     <các_câu_lệnh>
 
     return <biến (hay giá trị) có kiểu là kiểu_trả_về>;
  }

Thể lọai hàm[edit]