Ngôn ngữ lập trình C/Hàm/Hàm trống

From Wikiversity

Một loại Hàm không Có Tham Số và không có trả về một kết quả

Cú pháp[edit]

 Void tên_hàm(Void)
 {
   <các_câu_lệnh>
 
   return <biến (hay giá trị) có kiểu là kiểu_trả_về>;
 }

Thí Dụ[edit]

 void main(void)
 {
   int z = 1;
   int y = -2;
   printf("%d + 1 = %d\n", z, add(z, 1));
   printf ("absolute value of %d is %d", y, abs(y));
 }