PASCAL/Cấu trúc của Pascal

From Wikiversity

Cú pháp[edit]

{----Phần khai báo----}
<Phn to Unit mi>
PROGRAM  <Tên chương trình>;
 USES   <Thư vin, cách nhau bi ",">;
 CONST   <Hng s>;
 TYPE   <Kiu d liu>;
 VAR    <Các biến>;
 PROCEDURE <Th tc>;
 FUNCTION <Hàm>;

{----Phần chương trình----}
BEGIN {----Phần mở đầu chương trình----}
  Dòng lnh Pascal ;
END. {----Phần kết chương trình----}

Tham số[edit]

 • Program: Khai báo tên chương trình.
 • Uses: Khai báo tên (các) thư viện được dùng (nếu dùng nhiều thư viện thì dùng dấu phẩy ngăn cách các thư viện), có thể là Dos, hoặc Crt, hoặc Graph,....
 • Var: Khai báo tên (các) biến sẽ sử dụng (nếu dùng nhiều biến thì dùng dấu phẩy để ngăn cách giữa các biến).
 • Const: Khai báo (các) hằng (nếu dùng nhiều hằng cần thêm dấu phẩy để ngăn cách).
 • Type: Kiểu dữ liệu.
 • Procedure: Thủ tục.
 • Function: Hàm.
 • Begin Bắt đầu chương trình.
 • End. (có dấu chấm): Kết thúc chương trình. Mọi câu lệnh sau từ khóa này đều không được thực hiện.

Thí dụ[edit]

Program HoiTen;
 Var Name: String;

Begin
  Name := Writeln('what is your name?');
  Readln;
  Writeln('Your name is?' + Name);
End.