PASCAL

From Wikiversity

PASCAL là một ngôn ngữ lập trình cao cấp có cấu trúc được dùng trong việc tạo ra các chương trình ứng dụng dùng để chạy trên máy computer do Niklaus Wirth thiết kế năm 1968

Xem thêm[edit]