PASCAL/Vòng lặp

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vòng lặp được dùng để thực thi một số việc giống nhau, được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi tìm được kết quả. Các vòng lặp Pascal bao gồm