PASCAL/Vòng lặp/While ... Do

From Wikiversity

Cú pháp[edit]

WHILE <điu kin> DO <câu lnh>;

Trong đó:

<điều kiện> là biểu thức logic.
<câu lệnh> là một câu lệnh đơn hoặc ghép.


Khi <điều kiện> đúng, While...do sẽ thực hiện <câu lệnh> cho đến khi <điều kiện> sai. phải|While-do


Thí dụ[edit]

Đếm số
i := 0;
While (i<10) Do
 Begin 
 i := i + 1;
 write(i,' ');
 End;
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Chuẩn hoá xâu
s:='  Wikibooks Tu  sach mo  cho  mot the gioi   mo   ';
While (s[1]=#' ') do delete(s,1,1);
While (s[length(s)]=' ') do delete(s,length(s),1);
while (pos(' ',s)<>0) do delete(s,pos(' ',s),1);
writeln('Xâu chuẩn hoá: ',s);
Xâu chuẩn hoá: Wikibooks Tu sach mo cho mot the gioi mo