PASCAL/Vòng lặp/For ... Do

From Wikiversity

Cú pháp[edit]

 • Dạng tiến:
FOR <biến đếm> := <giá tr đầu> TO <giá tr cui> DO <câu lnh>;
 • Dạng lùi:
FOR <biến đếm> := <giá tr cui> DOWNTO <giá tr đầu> DO <câu lnh>;

Trong đó: Chữ xiên

 • <giá trị đầu> ≤ <giá trị cuối>.
 • <câu lệnh> là câu lệnh đơn hoặc câu lệnh kép.

Thí dụ[edit]

For i:=1 to 1000 Do        {Vòng lặp đếm đúng 1000 thì ngừng}
 writeln(i,#32);
<source>

<source lang="pascal">
For i:=10 downto 1 Do        {Vòng lặp đếm ngược từ 10 đến 1}'''''Chữ đậm'''
 writeln(i,#32);