PASCAL/Khai báo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khai báo cho biết thông tin các phần tử dùng trong chương trình