PASCAL/Khai báo/Khai báo Hằng số

From Wikiversity

Hằng số là những số có giá trị không đổi . Khai báo hằng số được thực hiện bằng Từ khoá const

Cú pháp[edit]

const <tên hng> = <giá tr>;

Chú ý: Không dùng dấu := mà phải dùng dấu = khi khai báo hằng

Ví dụ[edit]

const pi = 3.141; {khai báo trực tiếp}

Lúc này hằng "pi" có giá trị là "3.141", pascal sẽ hiểu ngay hằng "pi" sẽ là số thực, do đó không cần khai báo biến hằng.

Ứng dung[edit]

Ví dụ bạn có một đống số cần chia cho số "2511.2004". Vậy không lẽ bạn sẽ phải ghi số đó ra, hằng sẽ giúp bạn làm chuyện này (mặc dù biến vẫn làm được). Hằng không thể bị thay đổi giá trị chính là thứ làm khác biệt với biến, bạn có thể ứng dụng chúng.