PASCAL/Khai báo/Khai báo Biến số

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Biến số dùng để ám chỉ một số có giá trị biến đổi. Khai báo hằng số được thực hiện bằng Từ khoá var . Có 2 loại biến : biến thường và biến con trỏ.

Biến thường[edit]

Cú pháp[edit]

var <tên biến> : <kiu d liu>; {biến động}

Ví dụ[edit]

var loops : real;

Biến con trỏ[edit]

Cú pháp[edit]

var <tên biến> : <tên biến tr>;

Ví dụ[edit]

var tuoi : ^byte; {khai báo trực tiếp}