Jump to content

PASCAL/Khai báo/Khai báo Biến số

From Wikiversity

Biến số dùng để ám chỉ một số có giá trị biến đổi. Khai báo hằng số được thực hiện bằng Từ khoá var . Có 2 loại biến : biến thường và biến con trỏ.

Biến thường[edit]

Cú pháp[edit]

var <tên biến> : <kiu d liu>; {biến động}

Ví dụ[edit]

var loops : real;

Biến con trỏ[edit]

Cú pháp[edit]

var <tên biến> : <tên biến tr>;

Ví dụ[edit]

var tuoi : ^byte; {khai báo trực tiếp}