PASCAL/Khai báo/Khai báo tên chương trình

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khi mở đầu chương trình, ta có thể đặt tên cho chương trình đó qua Từ khoá program.

Cú pháp[edit]

program <tên chương trình>;

Ví dụ[edit]

program hello;
Lúc này tên chương trình là "hello"