PASCAL/Khai báo/Khai báo tên chương trình

From Wikiversity

Khi mở đầu chương trình, ta có thể đặt tên cho chương trình đó qua Từ khoá program.

Cú pháp[edit]

program <tên chương trình>;

Ví dụ[edit]

program hello;
Lúc này tên chương trình là "hello"