PASCAL/Điều kiện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Điều kiện được dùng để xét điều kiện để thực thi một lệnh bao gồm các dạng điều kiện sau