PASCAL/Điều kiện/If...Then

From Wikiversity

Cú pháp[edit]

IF <điu kin> THEN <câu lnh>;
{NẾU <điều kiện đúng> THÌ thực hiện <câu lệnh >;}

Trong đó:

  • <điều kiện> là một biểu thức logic.
  • <câu lệnh> là một câu lệnh đơn hoặc câu lệnh kép.

Thí dụ[edit]

Code Kết quả, giải thích
If 1+1>2 then write('Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây!');

Kết quả:
Giải thích:

Do 1+1=2 → vì 2 không lớn hơn 2 nên không thoả điều kiện. Do đó, không có câu lệnh nào được thực hiện.
m:=1;
if m=1 then write('Tháng 1 có 31 ngày');

Kết quả:

Tháng 1 có 31 ngày

Giải thích:

Do m thật sự bằng 1 → Điều kiện thoả mãn nên câu lệnh sau THEN được thực hiện.