PASCAL/Điều kiện/If...Then...else

From Wikiversity

Cú pháp[edit]

IF <điu kin> THEN <câu lnh 1> ELSE <câu lnh 2>;
{NẾU <điều kiện đúng> THÌ thực hiện <câu lệnh 1> NẾU KHÔNG THÌ thực hiện <câu lệnh 2>;}

Trong đó:

  • <điều kiện> là một biểu thức logic.
  • <câu lệnh 1>, <câu lệnh 2> là một câu lệnh đơn hoặc câu lệnh kép.

Thí dụ[edit]