PASCAL/Thư viện/DOS

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Xử lý trực tiếp thanh ghi, các ngắt và lời gọi đến các hàm chức năng của hệ điều hành MS-DOS

 • settime(): Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin chỉnh, sửa giờ hiện tại.
 • getdate(): Lấy các dữ liệu về ngày, tháng, năm trong bộ nhớ.
 • gettime(): Lấy các dữ liệu về giờ hiện tại trong bộ nhớ.
 • findfirst(): Tìm kiếm.
 • findnext(): Tìm kiếm tiếp.
 • hi(): Hiển thị thông tin về phiên bản của MS-Dos.
 • lo(): Hiển thị thông tin về phiên bản của MS-Dos.
 • swapvectors: Lệnh của Pascal dùng để chuẩn bị khởi động một chương trình khác.
 • exec: Lệnh của Pascal dùng để khởi động một chương trình khác.
 • getenv: Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin về Môi Trường định lập của DOS.
 • ...