PASCAL/Thư viện/OVERLAY

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bố trí các đoạn mã thực thi được truy xuất trên đĩa (nạp/nhả) thay vì đặt hết một lúc vào bộ nhớ khi chạy chương trình