PASCAL/Thư viện/SYSTEM

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chứa các lệnh vào/ra chương trình

write(): in ra màn hình.
writeln(): in ra màn hình rồi xuống dòng.
read(): đọc biến.
readln(): đọc biến và xuống dòng