Phương trình đạo hàm bậc nhứt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Dạng tổng quát

Giải phương trình

Hay

Tổng kết[edit]

Nghiệm của phương trình là một hàm số lũy thừa e giảm hay Hàm số giảm thiểu

Thỏa mản Phương trình đạo hàm giảm thiểu