Proiecte colective -- 2007-2008 -- info.uvt.ro

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Prezentări[edit]

Lista planificării prezentărilor se află la pagina: Proiecte colective -- 2007-2008 -- info.uvt.ro/Prezentari.

Coordonatori[edit]

Proiecte[edit]

Lista proiectelor se află la pagina: Proiecte colective -- 2007-2008 -- info.uvt.ro/Proiecte.

Echipe[edit]

Lista echipelor se află la pagina: Proiecte colective -- 2007-2008 -- info.uvt.ro/Echipe.

Etape[edit]

Pentru materia Proiect colectiv (2 credite) din semestrul al II-lea studenţii se vor organiza în echipe de 5 până la 10 studenţi, dintre care unul îşi va asuma rolul de manager al proiectului, fiecare echipă fiind îndrumată (coordonată) de un cadru didactic.

Pe data de 27 februarie 2008 se va publica lista proiectelor cu specificaţiile preliminare, urmând ca până pe data de 3 martie 2008 să se finalizeze organizarea echipelor şi alegerea proiectelor din lista propusă.

Observaţii:

  • managerul fiecărei echipe va trimite până pe data de 3 martie un email (la adresa ccraciun@info.uvt.ro) cu componenţa echipei, precum şi proiectul ales -- eventual şi un al doilea proiect în ordinea preferinţelor; (dacă nu s-a stabilit încă un manager, orice membru al echipei poate trimite acest email;)
  • 3 martie 2008 este primul termen şi, ca toate celelalte termene, trebuie respectat. Este un termen critic şi nerespectarea lui va duce la diminuarea notei finale.
  • Profesorii coordonatori de materie vor analiza componenţa echipelor şi pot interveni în modificarea lor pe baza unor criterii de echilibrare a valorii.

Etapa 1[edit]

Jalon 1[edit]

Până pe 12 martie 2008, împreună cu îndrumătorul, echipele vor definitiva specificaţiile proiectului (consultând şi cadrul didactic ce a propus tema de proiect) şi vor stabili tehnologiile ce vor fi utilizate.

Particularizările, clarificările, şi extinderile specificaţiilor preliminare se vor stabili împreună cu cadrul didactic îndrumător. După o primă fază de analiză a problemei, specificaţiile se vor rescrie prin includerea acestor particularizări, clarificări, extinderi. Această fază este necesară din cauza complexităţii aplicaţiei şi se va adapta la ambiţiile echipei (nota finală vizată va depinde şi de complexitatea proiectului realizat).

Pe lânga realizarea obiectivelor proiectului, alegerea corespunzătoare şi utilizarea de metode, tehnici şi instrumente care în mod normal sunt folosite pe scară largă în companii (platformă de dezvoltare, lucrul cu fişiere XML, etc.) vor constitui un plus către obţinerea de calificative maxime.

Livrabilul este constituit din specificaţiile proiectului şi tehnologiile ce vor fi utilizate.

Evaluarea se va încheia cu o notă acordată pentru contribuţia fiecărui student.

Etapa 2[edit]

Această etapă este constituită din planificarea proiectului de către managerul de proiect care va consulta echipa, în paralel cu studiul tehnologiilor de către membrii acesteia.

Jalon 2[edit]

Termen: 24 martie 2008.

Livrabilul şi evaluarea: Planificarea proiectului (n2m -- nota acordată managerului de proiect). Suplimentar, este posibilă susţinerea unui test grilă din tehnologiile implicate (n2s -- nota acordată fiecărui membru al echipei).

Alegerea modelului pentru procesul software va determina şi definirea ciclului de viaţă al proiectului. Acesta va sta la baza realizării planului proiectului şi va determina precizarea etapelor următoare.

Se vor parcurge toate etapele pentru realizarea aplicaţiei: analiză, proiectare, implementare, testare module, testare sistem, etc. Fiecare etapă va produce şi documentele corespunzătoare, de exemplu, testarea se va face pe baza unor cazuri de testare (test cases), ce vor însoţi proiectul la predarea lui împreună cu rezultatele aplicării lor.

Etapele 3 ...[edit]

Pentru fiecare etapă se vor stabili jaloanele (în general sfârşit de etapă, dar vor fi minim 4 etape / jaloane pentru restul proiectului) şi livrabilele.

Evaluarea[edit]

Fiecare etapă se va încheia cu prezentarea livrabilelor în faţa unei comisii formată din unul dintre profesorii coordonatori ai materiei şi îndrumătorul de proiect. La prezentare vor participa studentul manager de proiect şi toţi studenţii care au contribuit la realizarea livrabilului respectiv.

Comisia va nota rezultatul obţinut în cadrul etapei, notă care se acordă managerului (n2_m) şi, pentru fiecare student prezent la predare, modul în care îşi prezintă realizările (n2s_1).

În prealabil managerul va fi notat activitatea fiecărui student implicat în sarcinile livrabilului respectiv (n2s_2). Dacă o sarcină referitoare la livrabil nu se va realiza, vor fi depunctaţi studenţii care au avut-o alocată.

În concluzie, la finalul fiecărei etape fiecare student va primi o notă calculată ca medie ponderată: n2s = p2_1 * n2s_1 + p2_2 * n2s_2, iar managerul de proiect nota acordată de comisie n2m.

Îndrumătorul de proiect funcţionează ca instanţă superioară în caz de contestaţii referitoare la notele acordate de managerul de proiect, problemele apărute având impact asupra notei managerului (n2m).

Nota fiecărui student pentru toate etapele (n2) se va calcula ca medie aritmetică a tuturor notelor obţinute la fiecare etapă (n2s sau n2m).

În penultima săptămână de activitate didactică se va realiza prezentarea finală a rezultatelor proiectelor în faţa unei comisii formată din profesorii coordonatori ai materiei, care va stabili o notă pentru proiect. Criteriile de notare fiind:

  • complexitatea aplicaţiei realizate;
  • gradul de noutate şi de adecvare la aplicaţie a tehnologiilor folosite;
  • modul de operare / utilizare a facilităţilor aplicaţiei;
  • posibil alte criterii, ce vor fi anunţate din timp;

Nota obţinută de proiect la comisie va fi primită de fiecare student al echipei. (n3 cu pondere p3).

Nota finală a fiecărui student se va calcula ca medie ponderată: n = n1 * p1 + n2 * p2 + n3 * p3.

Cerinţe de natură tehnică[edit]

Pe parcursul desfăşurării proiectului se va folosi un sistem de versionare a codului sursă (inclusiv documentaţia) pus la dispoziţie de coordonatorii materiei.

Se va utiliza unui sistem de build (gen make, ant, maven, etc.)